Black Eye

Black Eye

ink on Polaroid
2012

Back to 2012